середа, 4 листопада 2009 р.

Грип, саморобна бактерицидна лампа

10 коментарів:
Як зробити бактерицидну лампу для житлових приміщень.
Основним шляхом розповсюдження вірусу грипу є повітряно-крапельний. Під час епідемії рекомендовано усім носити респіраторну маску, до речі, як виготовити самотужки таку пов'язку читайте у блозі Зроби Сам{a}. Але постійно носити маску не зручно, зрештою не будете ж ви спати у масці ( з іншого боку - чому б і ні?  :) .
Що, як замість ізолювати себе від небезпеки, спробувати небезпеку у межах приміщення знищити?

Бак­те­ри­цид­ні лам­пи дав­но і ус­піш­но ви­ко­рис­то­ву­ю­ть­ся для де­зи­н­фек­ції.
Оп­ро­мі­нен­ня уль­т­ра­фі­о­ле­то­ви­ми лам­па­ми ви­зна­но од­ним з най­більш ефек­тив­них ме­то­дів зне­за­ра­жу­ван­ня по­віт­ря. Най­більш ви­ра­же­ну бак­те­ри­цид­ною влас­ти­віс­ть мають Уф про­ме­ні  (UV) з дов­жи­ною хви­лі 254-257 нм. Для на­дій­ної дезінфекції до­стат­ньо оп­ро­мі­ню­ва­ти кім­на­ту про­тя­гом 20 хви­лин з роз­ра­хун­ку не мен­ше 2-2,5 Вт на 1 метр ку­біч­ний.
У біль­шос­ті бак­те­ри­цид­них ламп ни­зь­ко­го тис­ку  86% ви­про­мі­ню­ван­ня при­хо­ди­ть­ся са­ме на  ті 254 на­но­мет­ри.
На жаль, використовуючи бактерицидну лампу, слід пам'ятати що:
 • При три­ва­лій ро­бо­ті бак­те­ри­цид­них ламп у по­віт­рі  мо­же на­ко­пи­чу­ва­ти­ся озон і окис азо­ту в кіль­кос­тях, що пе­ре­ви­щу­ють до­пус­ти­мі рів­ні для жит­ло­вих при­мі­щень. То­му ви­ко­рис­тан­ня Уф ви­про­мі­ню­ван­ня ви­ма­гає до­три­ман­ня пра­вил без­пе­ки. Вар­то за­ува­жи­ти, за­раз іс­ну­ють бак­те­ри­цид­ні УФ-лам­пи,  що ма­ють скло, яке не про­пус­кає ви­про­мі­ню­ван­ня з дов­жи­ною хви­лі до 185 нм., во­ни не ви­кли­ка­ють утво­рен­ня озо­ну.
 • Крім то­го, під ді­єю уль­т­ра­фі­о­ле­то­во­го ви­про­мі­ню­ван­ня зне­бар­в­лю­ю­ть­ся та жов­ті­ють шпа­ле­ри, де­які ви­ди пласт­мас ста­ють крих­ки­ми, мо­жуть «по­го­рі­ти» кім­нат­ні ро­с­ли­ни.
 • Пра­ви­ла без­пе­ки вимагають, щоб  під час об­роб­ки при­мі­щен­ня у ньо­му не­ бу­ло лю­дей і тва­рин, при­мі­щен­ня піс­ля об­роб­ки по­тріб­но про­віт­рю­ва­ти, на пра­ц­юю­чу лам­пу не мож­на ди­ви­ти­ся.
Зва­жив­ши на пе­ре­с­то­ро­ги, бу­ло при­й­ня­те рі­шен­ня схо­ва­ти бак­те­ри­цид­ну лам­пу у світ­ло­не­про­ник­ний кор­пус, зро­бив­ши у ниж­ній час­ти­ні от­вір для за­бо­ру по­віт­ря, а у вер­х­ній роз­міс­тив­ши ви­тяж­ний вен­ти­ля­тор. Пе­ред­ня стін­ка від­кри­ва­є­ть­ся, до­зво­ля­ю­чи, за по­тре­би, оп­ро­мі­ню­ва­ти при­мі­щен­ня без­по­се­ред­ньо лам­пою.
Де взя­ти бактерицидну лам­пу?
Най­прос­ті­ше ку­пи­ти го­то­ву, як­що хтось ме­ні за­про­по­нує про­рек­ла­му­ва­ти бак­те­ри­цид­ні лам­пи — тут бу­де йо­го рек­ла­ма.
Мій ва­рі­ант — зро­би­ти.
Якось я пі­ді­брав ви­ки­ну­тий під час ре­мон­ту очи­щу­вач по­віт­ря з ку­хон­ної ви­тяж­ки, де для зни­щен­ня за­па­хів  ви­ко­рис­то­ву­ва­ли уль­т­ра­фі­о­ле­то­ві лам­пи. Са­ме ці­єю лам­пою я і ско­рис­тав­ся.
Ще один ва­рі­ант —  ку­пи­ти лам­пу ти­пу G8 T5, G15 T8,  G30 T8, або ДРБ 8, та ок­ре­мо ар­ма­ту­ру для зви­чай­них ламп ден­но­го світ­ла від­по­від­ної по­туж­нос­ті.
Ос­тан­ній ва­рі­ант - ви­ко­рис­та­ти лам­пу ДРЛ без кол­би, але та­кий оп­ро­мі­ню­вач ду­же не­без­печ­ний. Ви­про­мі­ню­ван­ня по­туж­не, кварцове скло внут­ріш­ньої кол­би ви­со­ко­го тис­ку на­грі­ва­є­ть­ся до ви­со­ких тем­пе­ра­тур... Осо­бис­то я не на­ва­жив­ся ба оп­ро­мі­ню­ва­ти при­мі­щен­ня такою лам­пою.
Га­даю всім зро­зу­мі­ло: за­сма­га­ти під бактерицидною лам­пою не­при­пус­ти­мо! От­ри­ма­є­те ве­ли­чез­ний опік.
Свою бак­те­ри­цид­ку я ро­бив нашвидкуруч,  з то­го, що по­тра­пи­ло під ру­ку. Про­хан­ня ста­ви­тись не над­то при­скіп­ли­во, це до­слід­ний зра­зок.

Ма­те­рі­а­ли:

 1. Об­різ­ки ДСП. По­тріб­но ви­рі­за­ти: дві бокові стін­ки 120мм на 700мм ,
  од­на задня стінка 155мм на 700мм,од­на верхня передня поперечна 155мм на 100мм, од­на 155мм на 385мм - для двер­ці, 120мм на 120мм для дна.
 2. Маг­ніт­ний за­мо­чок.
 3. Ро­я­ль­на пет­ля дов­жи­ною 300мм.
 4. Ста­рий вен­ти­ля­тор від сис­тем­но­го бло­ка ком­п'ю­те­ра Ø120мм жив­лен­ня 12 вольт.
 5. Де­ко­ра­тив­на ре­шіт­ка  150мм на 150мм - 2шт.
 6. Блок жив­лен­ня вен­ти­ля­то­ра.
 7. Алю­мі­ні­є­ва фо­ль­га.
 8. Клей ПВА.
 9. Шнур з вил­кою
 10. Елек­т­рич­ний ви­ми­кач.
 11. Елек­т­рич­ний запобіжник.
 12. Бактерицидна лам­па з дро­се­лем, стар­те­ром, ар­ма­ту­рою.
 13. Меб­ле­вий болт М6×35мм - 2шт., М4×35мм - 2шт.
 14. Меблеві шурупи з широкою шляпкою довжиною 12мм -  7шт., 35мм -  4шт.
 15. Конфірмат (меблева стяжка) - 8шт.

Ін­с­т­ру­мен­ти:

 1. Елек­т­ро­лоб­зік.
 2. Елек­т­ро­дрель.
 3. Свердла Ø 4мм - 1шт, Ø 6мм - 1шт.

Робота:

Ось такий вигляд має експериментально-побутова бактерицидна лампа:

мал. 1. Моя бактерицидна лампа.
Зроблена з:

мал. 2. Алю­мі­ні­є­ва фо­ль­га, вен­ти­ля­тор, лам­па ДРБ 8 з дро­се­лем на 8 ватт, стар­те­ром, ар­ма­ту­рою.

мал. 3. Викроюємо з ДСП стінки, днище, дверцята.

мал. 4. Вирізаємо

мал. 5. Прсвердлюємо отвори під конфірмати, збираємо короб.


мал. 6. Обклеюємо з середини алюмінієвою фольгою

мал. 7. короб з лампою готовий.

мал. 8. До декоративної решітки прикріплюємо вентилятор.

У нижній частині прикручуємо декоративну решітку через яку повітря надходитиме у короб з лампою, у верхній, решітку з вентилятором

мал. 9.Залишається прикрутити дверцю.

мал. 10. Обклеюємо торці декоративною термострічкою.

мал. 11. Варіант з безпосереднім опроміненням кімнати, дверця відкрита
Сподіваюсь ідея зрозуміла. Детальних креслень поки що не даю, конструкція по ходу змінюється. Маю намір знизу і зверху зробити «лабіринт», щоб світло лампи не пробивалось крізь декоративні решітки. Також, потрібно буде розмістити всередині короба реле часу з блоком живлення для вентилятора, наразі, вентилятор живиться від окремого низьковольтного джерела
Експлуатація протягом двох вечорів показала високу ефективність приладу принаймні для знищення запахів.

Важливо!

Під час роботи приладу біля нього не повинні знаходитися люди. Вентилятор жене перенасичене озоном повітря, яке має встигнути розповсюдитись по усьому об'єму приміщення.
Виготовлення та експлуатація приладу здійснюється на власний ризик без будь яких гарантій. Прилад не є медичним засобом профілактики грипу.

10 коментарів:

pan.bibliotekar :

Хотів купити собі, але таке діло добряче (як для мене) коштує. А можна якось зрозуміліше про "лампи типу G8 T5, G15 T8, G30 T8, або ДРБ 8", де їх можна знайти і скільки вони коштують

diy :

Добре вас розумію, мені пощастило що у мене лампа завалялась серед непотребу. Раніше траплялися на "толкучці", навіть бачив у крамниці. На вашу скриньку відіслав лист з фотографією зовнішнього вигляду лампи.
У суботу перепишу допис акцентувавши увагу на матеріалах. Спочатку треба самому зорієнтуватись де і у яку ціну воно зараз.

pan.bibliotekar :

Ну навіть 15-30 грн. то не те що я бачив - звісно вже зібрана, але 350 - 500 грн.

diy :

Був на ринку і були плани купити лампу, все необхідне, і зробити «з нуля».
Нажаль не найшов, але не тому що розібрали, чи що немає взагалі, продавець у «електротоварах» показав прайс, у вересні ціни були на 8 Вт = 16 гр, 18 вт = 35гр, але зараз немає і везти вони їх не хочуть бо «беруть їх мало і рєдко якби не грип то так і лежали б» ось така відповідь.
На оптовій базі (Харків) лампи є, мають бути на радіоринку, Я не знаю як Вам допомогти. Навіть якщо я знайду лампи, як переслати.
Зараз шукаю де можна замовити через інтернет (сам досі через інтернет крамниці нічого не купував). Зрозуміло, купувати готову за 350 -500 я би не став.

pan.bibliotekar :

Та ні, пересилати не потрібно, пошукає в себе на радіоринку. А ціна за готову тому така висока, бо бачив у магазині "Медприлад".

Анонім :

Цікава конструкція! Ще потрібно додати таймер для роботи системи в час коли відсутні люди в приміщені і просто казка.

diy :

Дякую.
Насправді вже приладнав механічного таймера, подібного до тих що колись ставили на пральні машинки. Знайшов на роботі у хламі. Оскільки річ не дуже поширена збирався знайти час на виготовлення таймеру з описом, щоб можна було опублікувати тут.

Анонім :

Чудовий пристрій ще додати до нього таймер щоб працював у відсутність людей в приміщенні і в серійне виробництво. Собі зроблю декілька для роботи, батьків і дому.

Анонім :

Пропоную використати 50 - 100 ультрафіолетових світлодіодів з відповідним джерелом постійного струму. Хтось великий казав, що потворна техніка від браку думок!
Валентин, радіоаматор з 1970р.

Анонім :

Для знезараження повітря найкраще використовувати не саморобки, світильники заводського виготовлення з лампами типу ДРТ різної потужності. Саморобка, виготовлена аматором може бути небезпечною.
Ще одна порада - для ламп малої потужності не обов'язково брати індуктивний баласт (дросель). Можна використовувати і активний або ємнісний баласт.

Дописати коментар

Можна використовувати теги:
<i>курсив</i> <b>жирний</b>
<a href="http:// «адреса посилання» "> «текст» </a>

ще? :